Thông Báo Giá

-Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 19.1 từ ngày 11/05/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 19 từ ngày 07/05/2024 đến khi có thông báo mới.

Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 18.1 từ ngày 05/05/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 18 từ ngày 30/04/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 17.1 từ ngày 25/04/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà các Xí nghiệp TUẦN 17 từ ngày 23/04/2024 đến khi có thông báo mới. 

-Thông báo giá Heo, Gà các Xi nghiệp TUẦN 16.2 từ ngày 20/04/2024 đến khi có thông báo mới. 

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 16.1 từ ngày 17/04/2024 đến khi có thông báo mới. 

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 16, từ ngày 16/04/2024 đến khi có thông báo mới. 

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 15.2, từ ngày 13/04/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 15, từ ngày 09/04/2024 đến khi có thông báo mới

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 14, từ ngày 01/04/2024 đến khi có thông báo mới.

-Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 13, từ ngày  25/03/2023 đến khi có thông báo mới.

Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 12. từ ngày 18/03/2024 đến khi có thông báo mới.

Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 11, từ ngày 11/03/2024 đến khi có thông báo mới.

– Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 10, từ ngày 04/03/2024 đến ngày 11/03/2024.

– Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 9, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 04/03/2024.

– Thông báo giá Heo, Gà tại các Xí nghiệp TUẦN 7, từ ngày 12/02/2024 đến ngày 19/02/2024.