Đấu thầu

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán kế hoạch mua gia vị- phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “Nếp” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “ĐẬU XANH” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy gói thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe hai bánh năm 2021 lần 2

–  Biên bản mở thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo 129 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu lần 2, gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạc quý IV-2021

–  Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch quý IV-2021

–  Biên bản mở thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ 4 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Thông báo mời thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ

– Quyết định 327 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dịch vụ xe hai bánh.

–  Quyết định 326 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chi phí mua cám gà giống bố mẹ

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi – Sagrifood

– Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Biên bản mở thầu: Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 – Sagrifood