Đấu thầu

– Năm 2022

– Quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ bốc xếp,đóng gói, nạp liệu hàng hóa thuộc kế hoạch thuê dịch vụ năm 2022 ( Nhà máy sagrifeed) đăng lúc 17h59 ngày 24/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 (XN CBTP Nam Phong) đăng lúc 17h50 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển thực phẩm bằng xe bảo ôn 2 ( TPTS. TPCB ) thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h25 ngày 20/1/2022

-Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển thực phẩm bằng xe bảo ôn ( Heo mảnh) thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h10 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ báo giá gói thầu dịch vụ vận chuyển heo hơi, thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển năm 2022 ( xí nghiệp CBTP Nam phong) đăng lúc 18h06 ngày 20/1/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán và quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầy dịch vụ diệt chuột và cồn trùng thuộc kế hoạch thuê dịch vụ diệt chuột và côn trùng năm 2022 ( xí nghiệp nam phong) đăng lúc 18h04 ngày 20/1/2022

– Thông báo mời thầu gói thầu Dầu thực vật thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi  năm 2022 đợt 3. Lần 2 đăng lúc 17h45 ngày 20/1/2022

– Quyết định về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu “Dầu thực vật” đăng lúc 17h30 ngày 20/1/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp vê việc phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu tạp chí thương hiệu và công luận đăng lúc 8h22 ngày 20/1/2022

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp vê việc phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu báo thế giới hội nhập đăng lúc 8h17 ngày 20/1/2022

– Hồ sơ mời thầu gói thầu trấu khô thuộc gói thầu mua trấu khô năm 2022 đăng lúc 14h18 ngày 19/1/2022

– Biên Bản mở thầu dịch vụ xe nâng, thuê pallet, vận chuyển hàng xe bồn, vận chuyển chuyến tỉnh năm 2022 đăng lúc 8h40 ngày 18/1/2022

– Biên bản đóng thầu gói thầu mua rulo máy van Aasen, mua khuôn ép viên van Aasen, mua rulo máy Awila, mua khuôn ép viên máy Awila thuộc gói thầu mua vật tư thiết bị thay thế năm 2021 đăng lúc 18h00 ngày 17/1/2022

-Quyết định và thông báo kết quả lựa chon nhà thầu thu gom vận chuyển, chuyển giao xử lý bùn thải rác thải không nguy hại năm 2022 đăng lúc 16h53 ngày 17/1/2022

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ Bình THuận 2022, đăng lúc 14h25 ngày 14/1/2022

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ TP.Hồ Chí Minh 2022, đăng lúc 14h20 ngày 14/1/2020

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu – thuộc kế hoạch mua Máy móc thiết bị năm 2021- nhà máy Sagrifeed. đăng lúc 13h53 ngày 14/1/2022

– Thông báo và quyết đinh phê duyệt gói thầu nguyên liệu sản xuất TACN năm 2022- đợt 3 đăng lúc 18h30 ngày 12/1/2022

– Thông báo và quyết định phê duyệt dự toán Gói thầu nguyên liệu sản xuất TACN năm 2022 – đợt 1 đăng lúc 18h38 ngày 12/1/2022

– Quyết định phê duyệt dự toán  kế hoach lựa chon nhà thầu gói thầu dịch vụ báo chí truyền thông năm 2022. đăng lúc 14h20 ngày 12/1/2022

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu mua cám gà giống bố mẹ quý 1/2022 đăng lúc 16h55 ngày 11/1/2022

– Quyết định và thông báo mời thầu các gói thầu thuê dịch vụ thuộc gói thầu thuê dịch vụ năm 2022 lần 2  (nhà máy sagrifeed) đăng ngày 10/1/2022 lúc 18h10

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói thầu Dịch vụ thuê Pallet đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h35

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ vận chuyển hàng xe bồn bao jumbo năm 2022 đăng ngày 10//1/2022 lúc 17h30

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ thuê xe nâng 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h20

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vận chuyển hàng bao chuyến tỉnh năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h15

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển thành phố năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h10

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ thu gom , vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h00

-Năm 2021

– Quyết định và thong báo mời thầu gói thầu thuê dịch vụ pallet. đăng lúc 17h59 ngày 31/12/2021

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói Cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 18h30 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bồn, bao jumbo đăng lúc 17h50 ngày 31/12/2121

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển hàng bao chuyến thành phố hồ chí minh. đăng lúc 17h43 ngày 31/12/2021

– Quyết đinh và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại. đăng lúc 17h40 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thuê xe nâng. đăng lúc 17h38 ngày 31/12/2021

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bao đi tỉnh. đăng lúc 17h35 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép viên van Aasen  đăng lúc  17h15  ngày 31/12/2021

-Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép AWILA  đăng lúc 17h05 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy Van Aasen  đăng lúc 17h03  ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy AWILA đăng lúc 17h ngày 31/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lụa chọn nhà thầu gói thầu “mua vật tư thay thế năm 2021” của Nhà máy Sagrifeed đăng lúc 17h00 ngày 30/12/2021

– Quyết đinh phê duyệt dự toán các gói dịch vụ nhà máy sagrifeed. đăng lúc 16h35 ngày 30/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán thu gom rác thải phế phẩm lông, móng thuộc kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ Sagri. đăng lúc 16h32 ngày 30/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 14h47 ngày 29/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN năm 2022 đăng lúc 16h46 ngày 29/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 15h15 ngày 28/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN  năm 2022 đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 8) đăng lúc 14h57 ngày 28/12/2021

-Thông báo mời thầu thuốc thú y lần 2 đăng lúc 16h40 ngày 27/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 10h20 ngày 25/12/2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu ” Đường Tinh Luyện” Thuộc kế hoạch mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất tết 2022 đăng lúc 16h40 ngày 22/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua Nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h40 ngày 21/12/2021

– Quyết định hủy thầu lần 2 các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13) đăng lúc 14h10 ngày 21/12/2021

–  Hồ sơ mời thầu các gói thầu Vaccine. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuốc thú y. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu mua gas úm gà. đăng lúc 10h10 ngày 16/12/2021.

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu vỏ bọc Colagen đăng lúc 14h30 ngày 15/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói còn lại thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 đợt 13 đăng lúc 8h20 ngày 15/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu “Đường Tinh Luyện phục vụ SX Tết 2022”. đăng lúc 16h30 ngày 10/12/2021

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h45 ngày 10/12/2021

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h50 -10/12/2021

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu quầy giữ lạnh Carier. đăng lúc 10h05 ngày 10/12/2021

– Thông báo và quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021. đăng lúc 9h31- 10/12/2021

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã cọ, DDGS, Lysine thuộc kế hoạch Mua nguyên SX TĂCN năm 2021 đợt 13 lúc 10h20 – 9/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính sản xuất  thực phẩm và Quyết định – thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo (lần 2). Lúc 8h00 -8/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói Bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 12. Lúc 11h16 -7/12/2021

– Thông báo và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 Đợt 11. lúc 11:03- 3/12/2021

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Tinh bột biến tính, đạm đậu nành.

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu mỡ bụng heo tươi

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TÔM ĐÔNG LẠNH

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TAI HEO

– Quyết định phê duyệt dự toán nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ hồ sơ báo giá , thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo.

– Quyết định phê duyệt dự toán và thông báo mời thầu gói thầu hộp lạp xương Coop Select

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13.

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2021 (Đợt 13)

– Thông báo, yêu cầu báo giá và quyết định phê duyệt hồ sơ 3 gói thầu ” Bã cọ, DDGS, Lysine”  rút ngắn thời gian mời thầu Đợt 13

– Quyết định và Thông báo Phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cám mì 1 Đợt 11 năm 2021

– Quyết Định và thông báo hồ sơ mời thầu gói thầu quầy lạnh CARIER 

–  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư thiết bị 2 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chào giá cạnh tranh đợt 8 năm 2021 

– TB 209 + Bản báo giá gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Quyết Định 473 vv phê duyệt Hồ sơ YCBG Gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu bột biến tính và đạm đậu nành

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Nếp”

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Đậu Xanh”

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vaccine 2 tháng cuôi năm 2021.

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021

– Biên bản mở thầu gói thầu đường tinh luyện thuộc gói thầu mua gia vị phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo Mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ Lần 2 gói thầu Hemoglobin  thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 11)

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Hemoglobin (Đợt 11)

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu túi xốp in các loại thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu vỏ bọc Collage ø23 thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021 

– Thông báo và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lần 2 đợt 8

– Thông báo và quyết định ký hợp đồng trực tiếp các gói phụ gia đợt 8

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu nguyên liệu đợt 11

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu tinh bột biến tính – đạm đậu nành

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu đường tinh luyện

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gia vị – phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Nếp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Bánh Tráng Xốp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu ” Đậu Xanh”

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán kế hoạch mua gia vị- phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “Nếp” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “ĐẬU XANH” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy gói thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe hai bánh năm 2021 lần 2

–  Biên bản mở thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo 129 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu lần 2, gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạc quý IV-2021

–  Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch quý IV-2021

–  Biên bản mở thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ 4 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Thông báo mời thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ

– Quyết định 327 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dịch vụ xe hai bánh.

–  Quyết định 326 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chi phí mua cám gà giống bố mẹ

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi – Sagrifood

– Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Biên bản mở thầu: Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định và thông báo mời thầu các gói thầu thuê dịch vụ thuộc gói thầu thuê dịch vụ năm 2022 lần 2  (nhà máy sagrifeed) đăng ngày 10/1/2022 lúc 18h10

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu gói thầu Dịch vụ thuê Pallet đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h35

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ vận chuyển hàng xe bồn bao jumbo năm 2022 đăng ngày 10//1/2022 lúc 17h30

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vụ thuê xe nâng 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h20

– Biên bản mở thầu và quyết định hủy thầu dịch vận chuyển hàng bao chuyến tỉnh năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h15

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển thành phố năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h10

– Biên bản mở thầu gói thầu dịch vụ thu gom , vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải năm 2022 đăng ngày 10/1/2022 lúc 17h00

– Quyết định và thong báo mời thầu gói thầu thuê dịch vụ pallet. đăng lúc 17h59 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bồn, bao jumbo đăng lúc 17h50 ngày 31/12/2121

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển hàng bao chuyến thành phố hồ chí minh. đăng lúc 17h43 ngày 31/12/2021

– Quyết đinh và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý bùn thải, rác thải không nguy hại. đăng lúc 17h40 ngày 31/12/2021

-Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu dịch vụ thuê xe nâng. đăng lúc 17h38 ngày 31/12/2021

– Quyết định và thông báo mời thầu gói thầu thuê xe vận chuyển hàng bao đi tỉnh. đăng lúc 17h35 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép viên van Aasen  đăng lúc  17h15  ngày 31/12/2021

-Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu khuôn ép AWILA  đăng lúc 17h05 ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy Van Aasen  đăng lúc 17h03  ngày 31/12/2021

– Quyết định hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mới thầu gói thầu RULO máy AWILA đăng lúc 17h ngày 31/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lụa chọn nhà thầu gói thầu “mua vật tư thay thế năm 2021” của Nhà máy Sagrifeed đăng lúc 17h00 ngày 30/12/2021

– Quyết đinh phê duyệt dự toán các gói dịch vụ nhà máy sagrifeed. đăng lúc 16h35 ngày 30/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán thu gom rác thải phế phẩm lông, móng thuộc kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ Sagri. đăng lúc 16h32 ngày 30/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 14h47 ngày 29/12/2021

– Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thấu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN năm 2022 đăng lúc 16h46 ngày 29/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ TP.HỒ CHÍ MINH năm 2022 đăng lúc 15h15 ngày 28/12/2021

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoach lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ BÌNH THUẬN  năm 2022 đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h00 ngày 28/12/2021

– Thông báo và Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Muối thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 8) đăng lúc 14h57 ngày 28/12/2021

-Thông báo mời thầu thuốc thú y lần 2 đăng lúc 16h40 ngày 27/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua cám gà giống bố mẹ quý I năm 2022 đăng lúc 10h20 ngày 25/12/2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu ” Đường Tinh Luyện” Thuộc kế hoạch mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất tết 2022 đăng lúc 16h40 ngày 22/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua Nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13-Lần 2) đăng lúc 15h40 ngày 21/12/2021

– Quyết định hủy thầu lần 2 các gói Bã nành và Methionine thuộc Kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 (Đợt 13) đăng lúc 14h10 ngày 21/12/2021

–  Hồ sơ mời thầu các gói thầu Vaccine. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu thuốc thú y. đăng lúc 16h20 ngày 17/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói thầu mua gas úm gà. đăng lúc 10h10 ngày 16/12/2021.

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu vỏ bọc Colagen đăng lúc 14h30 ngày 15/12/2021

– Thông báo và Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói còn lại thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 đợt 13 đăng lúc 8h20 ngày 15/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu “Đường Tinh Luyện phục vụ SX Tết 2022”. đăng lúc 16h30 ngày 10/12/2021

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX Thức ăn Chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h45 ngày 10/12/2021

– Hồ sơ mời thầu lần 2 các gói Bã nành, L-Methionine thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (đợt 13) đăng lúc 14h50 -10/12/2021

– Quyết định kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu quầy giữ lạnh Carier. đăng lúc 10h05 ngày 10/12/2021

– Thông báo và quyết định về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021. đăng lúc 9h31- 10/12/2021

– Quyết định và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói Bã cọ, DDGS, Lysine thuộc kế hoạch Mua nguyên SX TĂCN năm 2021 đợt 13 lúc 10h20 – 9/12/2021

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính sản xuất  thực phẩm và Quyết định – thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo (lần 2). Lúc 8h00 -8/12/2021

– Hồ sơ mời thầu gói Bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 12. Lúc 11h16 -7/12/2021

– Thông báo và Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 Đợt 11. lúc 11:03- 3/12/2021

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu Tinh bột biến tính, đạm đậu nành.

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu mỡ bụng heo tươi

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu sản xuất thực phẩm TẾT 2022 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TÔM ĐÔNG LẠNH

– Quyết định phê duyệt dự toán Nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ -thông báo mời thầu gói thầu TAI HEO

– Quyết định phê duyệt dự toán nguyên liệu chính 2 tháng cuối năm 2021 và QĐ hồ sơ báo giá , thông báo mời thầu gói thầu Mũi Heo.

– Quyết định phê duyệt dự toán và thông báo mời thầu gói thầu hộp lạp xương Coop Select

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13

– Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá các gói còn lại thuộc Kế hoạch mua nguyên liệu SX TĂCN năm 2021 đợt 13.

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch Mua nguyên liệu sản xuất TĂCN năm 2021 (Đợt 13)

– Thông báo, yêu cầu báo giá và quyết định phê duyệt hồ sơ 3 gói thầu ” Bã cọ, DDGS, Lysine”  rút ngắn thời gian mời thầu Đợt 13

– Quyết định và Thông báo Phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu gói Cám mì 1 Đợt 11 năm 2021

– Quyết Định và thông báo hồ sơ mời thầu gói thầu quầy lạnh CARIER 

–  Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư thiết bị 2 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chào giá cạnh tranh đợt 8 năm 2021 

– TB 209 + Bản báo giá gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Quyết Định 473 vv phê duyệt Hồ sơ YCBG Gói thầu Lập báo cáo công tác BVMT định kỳ cho các XN năm 2021

– Biên bản mở thầu, gói thầu bột biến tính và đạm đậu nành

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Nếp”

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Đậu Xanh”

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vaccine 2 tháng cuôi năm 2021.

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ cho các xí nghiệp năm 2021

– Biên bản mở thầu gói thầu đường tinh luyện thuộc gói thầu mua gia vị phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo Mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ Lần 2 gói thầu Hemoglobin  thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 (Đợt 11)

– Quyết định Phê duyệt hủy thầu gói Hemoglobin (Đợt 11)

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu túi xốp in các loại thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Thông báo và quyết định mời thầu gói thầu vỏ bọc Collage ø23 thuộc kế hoạch mua bao bì vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021

– Quyết định phê duyệt dự toán và lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua vật tư phục vụ sản xuất thực phẩm ba tháng cuối năm 2021 

– Thông báo và quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lần 2 đợt 8

– Thông báo và quyết định ký hợp đồng trực tiếp các gói phụ gia đợt 8

– Hồ sơ mời thầu các gói thầu nguyên liệu đợt 11

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu tinh bột biến tính – đạm đậu nành

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và thông báo mời thầu gói thầu đường tinh luyện

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gia vị – phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu đợt 8 các gói thầu phụ gia thức ăn chăn nuôi

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Nếp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu “Bánh Tráng Xốp “

–  Biên bản mở thầu: Gói thầu ” Đậu Xanh”

– Quyết định về việc phê duyệt dự toán kế hoạch mua gia vị- phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

– Quyết định và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ gia công lạp xưởng năm 2021

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thực phẩm 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “Nếp” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu “ĐẬU XANH” thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá  gói thầu bánh tráng xốp thuộc kế hoạch mua nguyên liệu phục vụ sản xuất 3 tháng cuối năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy gói thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe hai bánh năm 2021 lần 2

–  Biên bản mở thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

– Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo 129 về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê bảo vệ 04 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu lần 2, gói thầu thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt hủy thầu gói thầu dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh thuộc kế hoạch thuê dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh năm 2021

–  Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạc quý IV-2021

–  Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu cám gà giống bố mẹ thuộc kế hoạch quý IV-2021

–  Biên bản mở thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ 4 tháng cuối năm 2021

–  Thông báo mời thầu và yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu bắp hạt thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2021 đợt 10

–  Thông báo mời thầu dịch vụ vận chuyển xe hai bánh

–  Thông báo mời thầu gói thầu mua cám gà giống bố mẹ

– Quyết định 327 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dịch vụ xe hai bánh.

–  Quyết định 326 phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chi phí mua cám gà giống bố mẹ

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết dịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: chi phí mua dịch vụ bảo hiểm cháy nổ năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo mời thầu: Gói thầu Trấu khô thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch “Mua trấu khô 6 tháng cuối năm 2021 – Xí nghiệp gà Củ Chi” – Sagrifood

– Thông báo về kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu: Mua cám heo con tập ăn đến cai sữa thuộc kế hoạch Mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Thông báo về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu: Vôi – Sagrifood

– Biên bản đóng thầu Gói thầu: Cám heo con tập ăn đến cai sữa năm 2021 thuộc kế hoạch mua thức ăn chăn nuôi năm 2021 – Sagrifood

– Biên bản mở thầu: Gói thầu chi phí thuê xe vận chuyển thuộc kế hoạch thuê xe vận chuyển gà con 6 tháng cuối năm 2021 – Sagrifood