Trao Quyết định kiện toàn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty