HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 2023 CỦA SAGRI, 19/01/2024