Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2023, triển khai kế hoạch 2024