Khai giảng lớp tập huấn”KỸ NĂNG BÁN HÀNG THUYẾT PHỤC” năm 2023