Chương trình ưu đãi “GÀ THẢO DƯỠNG SAGRI”; Thời gian áp dụng: từ ngày thông báo đến ngày 23/11/2023