Khẩn trương tạo điều kiện để duy trì sản xuất nông nghiệp